Četl jsem a souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. Informace o cookies najdete ZDE.
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Stanovy

Základní ustanovení o spolku Cíle, hlavní a vedlejší činnost AKC ČR Členství v Asociaci, jeho vznik i zánik Práva a povinnosti členů Asociace Orgány Asociace Valná hromada Asociace Představenstvo Asociace Revizní komise Asociace Výkonný management Asociace Hospodaření Asociace Regionální pobočky Asociace Odborné a zájmové sekce, národní a regionální týmy, projekty a programy Asociace Vnitřní normativní právní předpisy Asociace Zánik Asociace a regionálních poboček Závěrečné ustanovení

Článek I
Základní ustanovení o spolku

 1. Tyto Stanovy upravují postavení spolku s názvem ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s., který je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 555, IČ: 00505731, (dále jen „Asociace“). Jako oficiální zkratka názvu Asociace je používána zkratka AKC ČR.
 2. Sídlo Asociace je na adrese U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10.
 3. Asociace je samostatný, dobrovolný, nezávislý, nepolitický, odborný a otevřený svazek členů, zřízený na dobu neurčitou a podléhající zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Asociace je svazkem fyzických a právnických osob působících v gastronomické oblasti, především profesionálních kuchařů a cukrářů
 4. Oficiální název Asociace je ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. (v zahraničních kontaktech je používán anglický název: CZECH CHEFS ASSOCIATION). Zkratka „z. s.“ označuje v souladu s § 216 občanského zákoníku sousloví „zapsaný spolek“.
 5. Účelem Asociace je především vzdělávání, ochrana a prosazování oprávněných zájmů členů Asociace v návaznosti na kvalitativní i kvantitativní rozvoj gastronomie a kulinářství. Svou činností Asociace volně navazuje na činnost Kuchařského spolku založeného v roce 1903, jehož mravní existence byla v důsledku nedemokratického režimu po únoru 1948 znemožněna.
 6. Působnost Asociace je na celém území České republiky. Asociace nezakládá pobočné spolky dle § 219 občanského zákoníku. Pro realizaci svého poslání a cílů vytváří Asociace regionální pobočky, odborné sekce a zájmové sekce, přičemž tyto pobočky a sekce nemají právní subjektivitu.
 7. Členy Asociace mohou být fyzické i právnické osoby zabývající se v přítomnosti, minulosti či hodlající se v budoucnosti zabývat gastronomickou činností nebo i ty fyzické a právnické osoby, které s touto činností sympatizují.
 8. Asociace může být členem tuzemských, zahraničních i mezinárodních organizací a institucí se zaměřením na gastronomii. Asociace je členem WORLDCHEFS – Světové asociace kuchařských spolků.

Článek II
Cíle, hlavní a vedlejší činnost AKC ČR

 1. Cíle a hlavní činnost Asociace jsou následující:
  1. zabývat se problematikou vzdělávání, kulinářství a gastronomie jako celku v ČR i ve vztahu k zahraničí s cílem zvyšovat jejich úroveň na profesionální bázi,
  2. chránit a podporovat oprávněné zájmy svých členů a prosazovat je u orgánů státní správy, organizací a institucí,
  3. podílet se na tvorbě a novelizaci právních předpisů souvisejících s gastronomií, výchovnou činností apod.,
  4. soustředit, analyzovat a zpracovávat důležité poznatky a zkušenosti z gastronomie doma i v zahraničí, popularizovat a rozšiřovat je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi. Poskytovat členům odborné informační, konzultační a poradenské služby a podle množství a podmínek napomáhat i dalšími způsoby rozvoji jejich odbornosti,
  5. zasazovat se o zvýšení autority a prestiže oboru kuchař a cukrář i pohostinství jako celku,
  6. navazovat vztahy s obdobnými gastronomickými asociacemi, odbornými institucemi, živnostenskými a cechovními společenstvy v ČR i v zahraničí k výměně zkušeností,
  7. zúčastňovat se a organizovat gastronomické akce, soutěže, výstavy, semináře apod.,
  8. jako člen WORLDCHEFS – Světové asociace kuchařů, vyvíjet aktivní činnost i na mezinárodním poli,
  9. zvláštní pozornost věnovat výchově a vzdělávání mládeže,
  10. napomáhat k plnění úkolů a k informovanosti svých členů i další odborné veřejnosti vydáváním periodických i neperiodických publikací podle platných právních norem.
  11. Organizovat setkání bývalých i současných členů Asociace.
 2. Vedlejší činnost Asociace je následující:
  1. vyvíjet občasnou hospodářskou činnost za účelem podpory hlavní činnosti a pro vytvoření zdrojů a zajištění podmínek pro naplnění cíle a účelu, k nimž byla Asociace založena;
 3. Asociace k plnění svých cílů spolupracuje se svými členy, správními úřady a jinými právnickými a fyzickými osobami.

Článek III
Členství v Asociaci, jeho vznik i zánik

 1. Členství v Asociaci je dobrovolné.
 2. Členství v Asociaci je různého druhu a jednotlivé kategorie jsou upraveny Vnitřním organizačním předpisem. Jednotlivé kategorie členství se liší pouze výší členského příspěvku. Způsob vzniku členství a výše členských příspěvků se řídí Vnitřním organizačním předpisem Asociace.
 3. Člen Asociace se vůči Asociaci zavazuje chovat čestně a zachovávat její Vnitřní organizační předpisy.
 4. Každý člen si může zvolit, ke které regionální pobočce bude zaregistrován. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušném Vnitřním organizačním předpisu Asociace.
 5. Noví členové Asociace se přijímají na základě vyplnění přihlášky. Osoba se stává členem Asociace na základě vyplněné členské přihlášky a okamžikem uhrazení členského příspěvku za stanovené období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců), pokud splňuje podmínky členství dle tohoto odstavce. O přijetí za člena rozhoduje Představenstvo Asociace. O přijetí za člena Asociace se nevyhotovuje rozhodnutí. Výše členského příspěvku se řídí Vnitřním organizačním předpisem Asociace.
 6. Řádnými členy se mohou stát:
  1. právnické osoby splňující podmínky stanovené v čl. I, bod 7 těchto Stanov,
  2. fyzické osoby starší patnácti let splňující podmínky stanovené v čl. I, bod 7 těchto Stanov, zejména kuchaři a cukráři vyučení v oboru.
 7. Členství v Asociaci zaniká:
  1. doručením písemného sdělení člena o ukončení členství do sekretariátu Asociace
  2. vyloučením na základě rozhodnutí Představenstva Asociace nebo Valné hromady Asociace,
  3. zánikem Asociace,
  4. smrtí člena – fyzické osoby,
  5. zánikem člena – právnické osoby bez právního nástupce,
  6. neuhrazením členského příspěvku za příslušný kalendářní rok
  7. zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku za daný kalendářní rok.
 8. Člen Asociace může být vyloučen z těchto důvodů:
  1. pro soustavné nebo závažné porušení Stanov nebo Vnitřního organizačního předpisu Asociace,
  2. pro činnost, která je v rozporu se zájmy a posláním Asociace a jejích členů,
  3. nezaplatí-li člen členský příspěvek na další období, obdrží písemné upozornění o ukončení členství.
 9. Rozhodnutí o vyloučení člena Asociace přezkoumává Představenstvo Asociace.
 10. Asociace vede seznam členů v elektronické podobě. Údaje o názvu nebo jménu a příjmení, městu (obci) a příslušnosti k regionální pobočce jsou uveřejněny na internetových stránkách Asociace https://akc.cz/. Uhrazením členského příspěvku souhlasí člen Asociace s uveřejněním seznamu všech členů na uvedených internetových stránkách. Zápisy a výmazy týkající se členství v Asociaci zajišťuje Představenstvo Asociace v souladu s Vnitřním organizačním předpisem Asociace.

Článek IV
Práva a povinnosti členů Asociace

 1. Každý člen Asociace má rovné hlasovací právo bez ohledu na výši placených členských příspěvků. V souladu s § 215 odst. 2 občanského zákoníku členové neručí za dluhy Asociace.
 2. Členové Asociace mají zejména tato práva:
  1. volit a být voleni do orgánů Asociace a příslušné regionální pobočky,
  2. účastnit se Valné hromady Asociace i příslušné regionální pobočky,
  3. využívat placených i bezplatných služeb Asociace pro svou potřebu,
  4. čerpat veškeré výhody poskytované v rámci Asociace,
  5. odebírat čtvrtletně odborný časopis Asociace.
 3. Členové Asociace mají zejména tyto povinnosti:
  1. dodržovat Stanovy a Vnitřní organizační předpis Asociace,
  2. dodržovat a plnit platná usnesení orgánů Asociace,
  3. dodržovat a plnit platná usnesení představenstva příslušné regionální pobočky,
  4. řádně pracovat ve zvolených funkcích,
  5. platit řádně členské příspěvky stanovené Vnitřním organizačním předpisem Asociace; příspěvky pro fyzické osoby, právnické osoby i pro odborné gastronomické školy se platí za každých 12 kalendářních měsíců na bankovní účet Asociace.

Článek V
Orgány Asociace

 1. Orgány Asociace jsou:
  1. Valná hromada Asociace
  2. Představenstvo Asociace
  3. Revizní komise Asociace
  4. Výkonný management Asociace

Článek VI
Valná hromada Asociace

 1. Valná hromada Asociace je v souladu s § 247 občanského zákoníku nejvyšším orgánem Asociace a rozhoduje o veškerých vnitřních záležitostech Asociace, pokud nejsou Stanovami nebo Vnitřním organizačním předpisem, vyhrazeny jiným orgánům Asociace.
 2. Valnou hromadu Asociace svolává Představenstvo Asociace jedenkrát za dva roky (Řádná valná hromada). Mimořádná valná hromada Asociace musí být Představenstvem svolána na žádost nadpoloviční většiny členů Asociace nebo na žádost Revizní komise, a to tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů od žádosti; nesvolá-li Představenstvo Asociace takto Mimořádnou valnou hromadu, je oprávněna Mimořádnou valnou hromadu Asociace svolat Revizní komise.
 3. Jednou za čtyři roky se koná volební valná hromada, která zvolí členy představenstva Asociace a členy revizní komise na další volební období.
 4. Mimořádná valná hromada Asociace může být též svolána Představenstvem Asociace při zvlášť důležitých důvodech.
 5. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou a v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 14 dní předem a s přehledem programu jednání valné hromady; nesmí být svolána na státem stanovené svátky nebo do zahraničí.
 6. Valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
 7. K platnosti usnesení Valné hromady Asociace je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Valné hromady. Při volbě členů a náhradníků do orgánů Asociace a stanovení pořadí, rozhoduje počet odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům přítomnými členy Valné hromady, kteří se volby zúčastnili.
 8. K odvolání člena nebo náhradníka orgánů Asociace postačí alespoň tři pětiny hlasů přítomných členů valné hromady, kteří se volby zúčastnili.
 9. Valná hromada zvolí orgány Valné hromady dle odst. 10 až 12 a v případě konání voleb též volební komisi a schválí program svého jednání.
 10. Mandátová komise je tříčlenná, kontroluje přítomnost členů a posuzuje předložené pověřovací listiny a kontroluje průběh a výsledky hlasování.
 11. Návrhová komise je tříčlenná, eviduje a předkládá návrhy na usnesení Valné hromady.
 12. Volební komise je tříčlenná, řídí a organizuje průběh voleb členů orgánů Asociace.
 13. Valnou hromadu Asociace řídí prezident nebo pověřený člen představenstva nebo jiný člen AKC ČR.
 14. Člen se může dát na Valné hromadě zastupovat, avšak zastoupení musí být učiněno jen na základě písemné plné moci, na níž podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.
 15. Rozhodnutí Valné hromady Asociace jsou zaprotokolována a podepsána prezidentem Asociace a zapisovatelem, v případě nepřítomnosti prezidenta jedním z viceprezidentů a zapisovatelem; podepsání však není podmínkou platnosti rozhodnutí Valné hromady. Rozhodnutí Valné hromady Asociace je závazné pro celou Asociaci včetně regionálních poboček a odborných a zájmových sekcí. Zápisy z Valné hromady Asociace jsou uchovávány v sídle Asociace a každý člen Asociace je oprávněn do zápisů nahlížet, a to na základě předchozí žádosti doručené Asociaci. Dále je možné do zápisu nahlédnout na webových stránkách Asociace.
 16. Usnesení Valné hromady a změny Stanov jsou účinné okamžikem jejich schválení Valnou hromadou, nestanoví-li usnesení Valné hromady jinak.
 17. Rozhodnutí Valné hromady lze přijímat i hlasováním per rollam. Při hlasování per rollam platí stejná pravidla jako pro usnášeníschopnost a platnost usnesení Valné hromady. Ustanovení čl. VI, bod 14 pro zastupování na Valné hromadě se při hlasování per rollam nepoužije. Hlasování per rollam lze použít i pro hlasování o důležitých otázkách AKC ČR i mimo Valnou hromadu. Způsob elektronického hlasování je popsán ve vnitro organizační normě spolku.
 18. Valná hromada Asociace:
  1. volí a odvolává členy Představenstva Asociace dle čl. VII Stanov, včetně náhradníků do představenstva a Revizní komise dle čl. VIII Stanov,
  2. schvaluje na návrh Představenstva Asociace nebo i bez návrhu:
   1. změny a doplňky Stanov,
   2. určuje hlavní zaměření činnosti Asociace,
   3. zrušení Asociace s likvidací nebo rozhoduje o přeměně Asociace,
   4. na návrh Revizní komise schvaluje výsledky hospodaření s finančními prostředky;
  3. hodnotí činnost Představenstva Asociace a Revizní komise (schválení či neschválení však nemá vliv na platnost úkonů učiněných při činnosti),
  4. ukládá pokyny regionálním pobočkám,
  5. ukládá Představenstvu Asociace a Revizní komisi závazné úkoly a pokyny, vč. termínů.

Článek VII
Představenstvo Asociace

 1. Představenstvo je statutárním orgánem Asociace, a to statutárním orgánem kolektivním v souladu s § 244 občanského zákoníku. Představenstvo je složeno z fyzických osob, a to:
  • z pěti volených osob, přičemž těmito osobami mohou být jen členové Asociace (členové, kteří jsou fyzickými osobami) nebo osoby působící v orgánech členů Asociace (u členů kteří jsou právnickými osobami); volené členy Představenstva Asociace volí Valná hromada Asociace tajnou volbou

  Představenstvo volí ze svého středu prezidenta. Viceprezidenty pro obor kuchař a cukrář si vybírá ze zvoleného Představenstva Asociace prezident. Dále se v představenstvu volí člen představenstva pro vzdělávání a člen představenstva pro soutěže a národní týmy. Viceprezidenti zastupují prezidenta (každý sám, nebo dohromady), pokud je prezident nepřítomen, v rozporu se Stanovami nečinný nebo Představenstvo prezidenta nemá. Členové Představenstva volení Valnou hromadou Asociace jsou voleni (funkční období) na dobu určitou čtyř let. Představenstvo se schází pravidelně dle odsouhlaseného termínového kalendáře, nejméně však čtyřikrát do roka. Jednání Představenstva asociace svolává prezident asociace. Za svou činnost Představenstvo Asociace odpovídá Valné hromadě Asociace a je kontrolováno Revizní komisí. Představenstvo Asociace může hlasovat i prostřednictvím elektronického hlasování. Pro odsouhlasení je nutné odsouhlasit většinou hlasujících členů Představenstva Asociace. Elektronické hlasování se řídí Vnitřním organizačním předpisem Asociace.

 2. Představenstvo Asociace zřizuje regionální pobočky. Při vzniku regionální pobočky určí též dočasné členy představenstva příslušné regionální pobočky. Z těchto dočasných členů stanoví dočasného předsedu představenstva této regionální pobočky.
 3. Představenstvo jedná jménem Asociace navenek. Způsob jednání Představenstva Asociace při jednání jménem Asociace navenek i při jednání ve vztahu k orgánům a členům Asociace je takový, že jednají společně vždy prezident a další jeden člen Představenstva Asociace. Při jednání jménem Asociace jsou jednající členové Představenstva Asociace povinni dodržovat též rozhodnutí Představenstva Asociace a pořídit o jednání zápis, který předloží Představenstvu Asociace.
 4. Jménem Představenstva Asociace, jako statutárního orgánu Asociace, podepisuje všechny náležitosti vyplývající z plnění hlavních úkolů Asociace prezident a další jeden člen představenstva. V době jeho nepřítomnosti je k tomu pověřen jeden z viceprezidentů na základě písemné plné moci.
 5. Představenstvo:
  1. řídí veškerou činnost Asociace, není-li vyhrazena jinému orgánu, a koordinuje činnost regionálních poboček
  2. řídí činnost výkonného managementu, koordinuje cíle jeho zaměření a provádí kontrolu jeho činnosti
  3. vydává a řídí se Vnitřním organizačním předpisem Asociace a může ho upravovat či měnit, který je závazný rovněž pro všechny regionální pobočky Asociace, odborné a zájmové sekce, národní, regionální týmy, programy a projekty Asociace.
  4. vydává vnitřní normativní právní předpisy pro řízení Asociace jako např. směrnice, nařízení nebo metodické pokyny, které jsou závazné pro všechny regionální pobočky Asociace, odborné a zájmové sekce, národní, regionální týmy, programy a projekty Asociace.
  5. jedná jménem Asociace navenek,
  6. hospodaří s majetkem Asociace, ruší či zřizuje finanční fondy,
  7. schvaluje návrh ročního rozpočtu i účetní závěrku za jednotlivá účetní období,
  8. zřizuje a ruší regionální pobočky a udílí jim závazné pokyny,
  9. schvaluje návrh ročního rozpočtu regionálních poboček včetně plánu akcí regionální pobočky, návrh ročního rozpočtu odborných a zájmových sekcí, národních a regionálních týmů, programů a projektů včetně jejich plánů akcí
  10. schvaluje předem veškeré úkony regionálních poboček, odborných a zájmových sekcí, národních, regionálních týmů, programů a projektů, které jsou nad rámec schváleného ročního rozpočtu či schváleného plánu akcí regionální pobočky, odborné nebo zájmové sekce, národního nebo regionálního týmu, programu a projektu
  11. zřizuje, řídí a ruší odborné a zájmové sekce, národní, regionální týmy, programy a projekty Asociace,
  12. navrhuje Valné hromadě Asociace zejména:
   1. změny a doplňky Stanov,
   2. rozšíření činností a úkolů Asociace,
   3. zrušení Asociace,
   4. usnesení o své činnosti a dělbě úkolů;
  13. vykonává další činnosti vyplývající pro něj z těchto Stanov, Vnitřního organizačního předpisu či právních předpisů.
 6. Členství v Představenstvu Asociace je dobrovolné. Za výkon členství v Představenstvu Asociace ani za výkon funkce v Představenstvu Asociace není poskytována mzda či jiné podobné plnění.
 7. Členství v Představenstvu Asociace zaniká zejména:
  1. odstoupením člena Představenstva Asociace z funkce ke dni doručení odstoupení Asociaci,
  2. smrtí,
  3. odvoláním Valnou hromadou Asociace u členů volených Valnou hromadou Asociace,
  4. zánikem funkce předsedy regionálního představenstva u členů, jejichž členství je odvozeno od funkce předsedy regionálního představenstva, toto ustanovení platí do doby konání volební valné hromady v roce 2021
  5. uplynutím funkčního období.
  6. při závažném nebo hrubém porušení práce a povinností pro AKC ČR
  7. pokud nemá člen představenstva alespoň 50% účast na jednáních představenstva v daném kalendářním roce (netýká se pracovní neschopnost).
 8. Zánik členství člena voleného Valnou hromadou Asociace je dále upraven Vnitřním organizačním předpisem Asociace.
 9. V případě, že dojde k zániku členství v představenstvu, člena voleného Valnou hromadou AKC ČR, bude člen představenstva nahrazen prvním nebo následujícím členem AKC ČR, který byl na volební Valné hromadě řádně zvolen jako náhradník do Představenstva AKC ČR. Postup kooptace řeší Vnitřní organizační předpis Asociace.

Článek VIII
Revizní komise Asociace

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Asociace a dohlíží na její činnost, zejména pak činnost Představenstva Asociace. Revizní komise vykonává působnost danou Stanovami a plní úkoly, které jí uloží Valná hromada Asociace, jíž předkládá své zprávy a doporučení. Členy Revizní komise volí Valná hromada. Skládá se ze tří fyzických osob, které nemusejí být členy Asociace; funkční období je čtyři roky. Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Usnesení Revizní komise musí být přijato alespoň dvěma členy Revizní komise. Závěry a usnesení Revizní komise jsou zaprotokolovány a podepisovány jejím předsedou (nebo místopředsedou) a zapisovatelem; podepsání však není podmínkou platnosti závěru či usnesení. V souladu s § 262 odst. 2 občanského zákoníku není členství v Revizní komisi slučitelné s členstvím v Představenstvu Asociace.
 2. Jednání svolává předseda podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Revizní komise odpovídá za svou činnost Valné hromadě Asociace, které také předkládá své zprávy a svá doporučení. Revizní komise vykonává úkoly, které jí uloží Valná hromada Asociace, a kontroluje zejména:
  1. plnění úkolů uložených Valnou hromadou Asociace,
  2. dodržování Stanov a naplňování cílů Asociace,
  3. dodržování platných právních předpisů,
  4. plnění finančního plánu, sestavení ročního výkazu,
  5. účetnictví, doklady, pokladnu, movitý majetek apod.
 3. Revizní komise má za povinnost:
  1. při zjištění závažných negativních skutečností v průběhu své činnosti informovat ihned Představenstvo Asociace,
  2. zažádat o a případně zajistit svolání Valné hromady, pokud to vyžaduje zájem a prospěch Asociace, zejména v případě zjištění závažného porušení povinností Představenstva Asociace, prezidenta či viceprezidentů,
  3. zkontrolovat roční uzávěrku, návrhy na opatření s majetkem Asociace, zprávu o činnosti Asociace,
  4. informovat Valnou hromadu Asociace o výsledku kontroly.
 4. Členství v Revizní komisi je dobrovolné. Za výkon členství v Revizní komisi ani za výkon funkce v Revizní komisi není poskytována mzda či jiné podobné plnění.
 5. Členství v Revizní komisi zaniká:
  1. odstoupením člena Revizní komise z funkce ke dni doručení odstoupení Asociaci,
  2. smrtí,
  3. odvoláním Valnou hromadou Asociace,
  4. uplynutím funkčního období.

  Zánik členství některého z členů Revizní komise se řídí Vnitřním organizačním předpisem Asociace.

Článek IX
Výkonný management Asociace

 1. Management AKC ČR zabezpečuje proces systematického plánování, organizování rozhodování, vedení a kontroly činnosti AKC ČR, koordinuje proces zdrojů za účelem dosažení vytyčeného cíle. Management AKC ČR dále rozpracovává stanovenou strategii AKC ČR a koordinování činnosti AKC ČR za účelem splnění stanoveného cíle prostřednictvím využití dostupných zdrojů zejména finančních.
 2. Výkonný management je zřízen na základě rozhodnutí představenstva AKC ČR, kterému je i odpovědný.
 3. Práva a povinnosti výkonného managementu jsou stanoveny Vnitřním organizačním předpisem AKC ČR

Článek X
Hospodaření Asociace

 1. Hospodaření s majetkem a účetnictví Asociace zabezpečuje Představenstvo Asociace. Představenstvo je povinno s majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, v souladu s cíli, předmětem činnosti a postavením Asociace a podle pokynů Valné hromady Asociace, nebude-li takový pokyn v rozporu se Stanovami nebo právními předpisy.
 2. Majetek je tvořen především z příspěvků členů, vlastní činností Asociace (např. pořádáním vzdělávacích aktivit, propagací, vedlejší činností dle ustanovení čl. II, bod. 2 Stanov), z úroků, sponzorství, subvencí, darů a vlastního majetku Asociace.
 3. Představenstvo Asociace vede předepsaným způsobem účetnictví, sestavuje roční účetní uzávěrku a předkládá ji Revizní komisi. Hospodaření kontroluje Revizní komise nejméně jedenkrát ročně.

Článek XI
Regionální pobočky Asociace

 1. Regionální pobočky Asociace (též jen „regionální pobočky“) zřizuje a ruší Představenstvo Asociace; regionální pobočky mají postavení organizačních jednotek Asociace, nemají vlastní stanovy a nemají vlastní právní subjektivitu.
 2. Regionální pobočka Asociace je řízena představenstvem, které je minimálně tříčlenné, a které ze svého středu volí předsedu regionální pobočky.
 3. Funkční období člena představenstva regionální pobočky, je čtyři roky.
 4. Každá regionální pobočka sestává z členů Asociace, kteří se ke konkrétní pobočce jako její členové přihlásili.
 5. Regionální pobočky hospodaří s prostředky získanými na základě vlastní činnosti, zejména vzdělávacích akcí a soutěží, případně dalším majetkem určeným Představenstvem Asociace, a to ve všech případech na základě rozpočtu na příslušný kalendářní rok, schváleného Představenstvem Asociace, případně na základě rozhodnutím Představenstva v průběhu příslušného kalendářního roku. Představenstvo regionální pobočky vede o hospodaření pobočky základní účetní přehled o pohybech v pokladně a na účtu. Regionální pobočky předkládají zprávu o hospodaření a své činnosti i s doklady představenstvu a Revizní komisi pravidelně k termínu 30.6. a 31.12. příslušného kalendářního roku. Podrobné podmínky hospodaření regionálních poboček jsou upraveny Vnitřním organizačním předpisem Asociace.
 6. Asociace je oprávněna dávat prostřednictvím Představenstva Asociace, tak Valné hromady Asociace) regionálním pobočkám závazné pokyny a regionální pobočka je povinna tyto pokyny plnit. V případě rozporů s pokyny má přednost pokyn Valné hromady Asociace. Pokud regionální pobočka nebude pokyny řádně plnit, odpovídají představenstva regionálních poboček Asociaci, za škodu tím vzniklou.
 7. Představenstvo Asociace může regionální pobočku též zrušit. V případě zrušení regionální pobočky a zachování jiné či jiných regionálních poboček musí Představenstvo zároveň s rozhodnutím o zrušení určit, na kterou/které regionální pobočku/pobočky budou převedeni členové rušené regionální pobočky.
 8. V případě zrušení regionální pobočky hospodaří s majetkem, se kterým hospodařila regionální pobočka, Představenstvo Asociace.
 9. Orgány regionální pobočky jsou:
  1. valná hromada regionální pobočky (též jen „regionální valná hromada“),
  2. představenstvo regionální pobočky (též jen „regionální představenstvo“).

  Regionální pobočka nezřizuje revizní komisi.

 10. Regionální valná hromada je nejvyšší orgán příslušné regionální pobočky a rozhoduje o veškerých záležitostech příslušné regionální pobočky v příslušném regionu, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům Asociace, a to vždy v souladu s rozpočtem regionální pobočky pro příslušný kalendářní rok, případně v souladu s rozhodnutím Představenstva Asociace v průběhu kalendářního roku.
 11. Regionální valná hromada:
  1. volí a odvolává řádné představenstvo regionální pobočky a toto představenstvo regionální pobočky zvolí svého předsedu; zvolením prvního řádného předsedy představenstva regionální pobočky zaniká členství dočasného předsedy představenstva regionální pobočky,
  2. hodnotí činnost představenstva regionální pobočky.
 12. Regionální valná hromada se koná minimálně jednou za čtyři roky, pozvánka s programem musí být zveřejněna nejpozději 14 dní před konáním Valné hromady Asociace a jejím programem je minimálně zvolení nových členů představenstva regionální pobočky pro další funkční období. Pro její svolávání, usnášeníschopnost a průběh se použijí přiměřeně ustanovení o Valné hromadě čl. VI, bod 2 až 17. Regionální valnou hromadu řídí předseda regionální pobočky nebo jím pověřený člen představenstva regionální pobočky. Svolat regionální valnou hromadu může navíc i Představenstvo Asociace. V dalších případech se pro regionální valnou hromadu použijí ustanovení těchto Stanov o Valné hromadě.
 13. Jednotliví členové regionálního představenstva jsou oprávněni jednat za Asociaci navenek jen v těch věcech, které se týkají výlučně příslušné regionální pobočky, a jen po předchozím písemném souhlasu Představenstva se zastupováním. Bez předchozího písemného souhlasu Představenstva jsou jednotliví členové regionálního představenstva oprávněni jednat pouze ve věcech Představenstvem Asociace schváleného rozpočtu a plánu akcí a v souladu se schváleným rozpočtem a plánem akcí Asociace.
 14. Regionální představenstvo má tři členy volené regionální valnou hromadou. Regionální představenstvo zvolí ze svých členů předsedu regionálního představenstva a místopředsedu. V případě nově vzniklé regionální pobočky jsou členové představenstva této regionální pobočky určeni podle čl. VII, bod 2 Stanov a takto určené představenstvo svolá bez zbytečného odkladu regionální valnou hromadu, která zvolí nové členy představenstva, příp. rozhodne o dalších otázkách.
 15. V případě, že po vypršení funkčního období představenstva regionální pobočky se nepodaří na regionální volební valné hromadě zvolit nové představenstvo regionální pobočky na další funkční období, prodlužuje se mandát současného představenstva regionální pobočky, do doby, než se podaří valné hromadě regionální pobočky zvolit nové členy představenstva regionální pobočky. Představenstvo regionální pobočky však nesmí přijímat žádná zásadní rozhodnutí, která by regionální pobočku zavazovala k novým závazkům. Akce dle schváleného ročního rozpočtu však nadále plní dle jednotlivých termínů.

Článek XII
Odborné a zájmové sekce, národní a regionální týmy, projekty a programy Asociace

 1. Asociace i regionální pobočky mohou též zřizovat své odborné sekce a zájmové sekce, např. pro vzdělávání a výchovu (např. pro vzdělávání studentů a učňů – JUNIOR KLUB od 15 let do 21 let, SENIOR klub od 65 let, individuálně se řeší plná invalidita), soutěže, mezinárodní styky, legislativu, publicitu (redakční rada), vnitřní styky, pro cukráře-zmrzlináře, sympatizující amatéry apod. nebo národní a regionální týmy (jako juniorský nebo seniorský národní tým AKC ČR).
 2. O zřízení odborných a zájmových sekcí, národních a regionálních týmů, projektů a programů rozhoduje Představenstvo Asociace, případně regionální představenstvo.
 3. Odborné a zájmové sekce, národní a regionální týmy, projekty a programy nemají právní subjektivitu a řídí se Vnitřními organizačními předpisem Asociace.

Článek XIII
Vnitřní normativní právní předpisy Asociace

 1. O způsobu zajištění organizačního provozu Asociace rozhoduje Představenstvo Asociace a pro tyto účely vydává vnitřní normativní právní předpisy, které jsou závazné pro všechny členy, orgány, odborné a zájmové sekce, národní a regionální týmy, projekty a programy Asociace jak na úrovni Asociace, tak i regionálních poboček Asociace.
 2. Představenstvo Asociace vydává k řízení činnosti Asociace následující právní předpisy:
  1. Vnitřní organizační předpis Asociace
  2. Směrnice Asociace
  3. Nařízení Asociace
  4. Metodické pokyny
 3. Vydané normativní právní předpisy podrobněji upravují vnitřní chod, členění, hospodaření a další organizační opatření v rámci Asociace.

Článek XIV
Zánik Asociace a regionálních poboček

 1. Asociace zaniká:
  1. na základě usnesení Valné hromady Asociace o zrušení Asociace a na základě poté provedené likvidace,
  2. pravomocným rozhodnutím soudu.
 2. V případě zrušení Asociace podle čl. XIV, bod1, písm. a) Stanov se provede analogicky likvidace podle občanského zákoníku a podíl na likvidačním zůstatku bude rozdělen mezi členy Asociace. Likvidátorem bude soudem jmenován člen Představenstva Asociace, případně bude likvidátor jmenován v souladu s § 270 občanského zákoníku. Pokud tak rozhodne Valná hromada Asociace, může být část majetku během likvidace převedena na jiné občanské sdružení se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo stejnými či podobnými cíli.

Článek XV
Závěrečné ustanovení

 1. Toto znění Stanov nabývá účinnosti dnem 24. 5. 2021, kdy bylo schváleno Valnou hromadou Asociace.
 2. Dosavadní znění Stanov Asociace pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto novelizovaného znění Stanov.

Generální partner AKC ČR

Bidfood

Hlavní partneři AKC ČR

Orkla Premiu Gastro

Partneři AKC ČR

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o. Fomi Gastrojobs.cz JLV, a.s. Nektar natura Nestlé Professional Robot Coupe
 

Ostatní partneři

AMSP ČR Asociace hotelů a restaurací ČR Česká barmanská asociace Česká unie cestovního ruchu Český systém kvality služeb Chytré lékárničky Czech Carving Studio s.r.o. Czech Specials Czech Tourism Czech Tourism 100 let Gastroknihy Hotel Horizont Pec pod Sněžkou Hotel Port Máchovo jezero Kudyznudy Kulinářské umění Marcinčák víno

Odborní partneři

Hasap

Hlavní mediální partneři

Minutka Trade&Mark Creative

Mediální partneři AKC ČR

C.O.T. Gastro & Hotel Štamgast & Gurmán Svět H&G Svět Horeca

Generální partner Sekce veřejného stravování

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
 

Zlatý partner Sekce veřejného stravování

Hofmann Bohemia

Stříbrný partner Sekce veřejného stravování

Country Life s.r.o.
 

Bronzoví partneři Sekce veřejného stravování

Bonduelle spol. s r. o. CERIA s.r.o. DRANA CATERING EUROFIT Prosperity s.r.o. HAPPY FISH PURENA RATIONAL Robot Coupe SAVENCIA FD Šmakoun SOU U Krbu Vodňanská drůbež
 

Partneři Sekce veřejného stravování

Centrální školní jídelna Třebíč ČVS Domov mládeže a Školní jídelna Karlovy Vary Koleje a Menzy Univerzita Karlova Školní jídelna Jablunkov Školní jídelna Novolíšeňská Školní jídelna Skřivánek SŠ a VOŠ České Budějovice SŠ Charbulova Brno SŠ Ostrava Hrabůvka Zařízení školního stravování Opava ZŠ I. Sekaniny Ostrava - Poruba ZŠ O.Březiny Jihlava

Odborný partner Sekce veřejného stravování

Sekce nutričních terapeutů ČAS

Mediální partneři Sekce veřejného stravování

Jidelny.cz Trade&Mark Creative

Hlavní partner Národního týmu AKC ČR

Chef Club

Partner Národního týmu AKC ČR

Apetit Czech Tourism Národní zemědělské muzeum Premiu Gastro Wüsthof Wüsthof
 

Partner Juniorského národního týmu AKC ČR

Araven Bidfood Cookoncept Czech Specials Dellinger Gastrojobs.cz JLV, a.s. Národní zemědělské muzeum Nektar natura Premiu Gastro Thermomix ® - Vorwerk TOMGAST